Info ured za energetsku efiaksnost, Donji Miholjac

Prenosimo tekst s web stranice info ureda, čiji link možete naći u sekciji Linkovi:

Potpisom Energetske povelje, Grad Donji Miholjac se uključio u projekt „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj“ (Projekt SGE), koji je dio krovnog projekta „Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj“. Krovni projekt „Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj“ su pokrenuli u srpnju 2005. godine UNDP i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH, sa svrhom podizanja svijesti građanstva o efikasnoj potrošnji energije, te poticanja primjene ekonomski isplativih i energetski efikasnih (EE) tehnologija, materijala i usluga u Hrvatskoj.

Pokretanje i koordinaciju svih aktivnosti na Projektu SGE za područje Grada Donjeg Miholjca ostvaruje Ured za gospodarenje energijom Grada Donjeg Miholjca (EE Ured). Osnovna uloga EE Ureda je kontinuirano gospodarenje energijom i vodom u svim javnim zgradama u nadležnosti Grada korištenjem informacijskog sustava za gospodarenje energijom. Također, EE Ured ima ulogu pokretača drugih projekata EE i zaštite okoliša te vrši ulogu savjetodavnog tijela Gradskoj upravi u u donošenju odluka koje se tiču gospodarenja energijom, vodnim resursima i zaštite okoliša.

Projekt SGE je prije svega usmjeren na zgrade u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, dok su prema građanstvu i uslužnom sektoru usmjerene druge aktivnosti poput nacionalnih i lokalnih informativnih kampanja o energetskoj efikasnosti, seminara, besplatnih početnih energetskih pregleda i savjetovanja te uspostava info centara za energetsku efikasnost.

Više na http://www.ee-miholjac.org