Znanjem protiv osvisnosti 2

PROJEKT FINANCIRAN OD STRANE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

IME PROJEKTA: ZNANJEM PROTIV OVISNOSTI

SAŽETAK:

Projekt se uklapa u nekoliko mjera Nacionalnog programa djelovanja za mlade, a kroz suradnju sa udrugama, medijima, kao i kreiranjem niza aktivnosti i sadržaja postići će se senzibilizacija lokalne zajednice spram potreba i problema mladih. Isto tako, mladima će omogućiti da postanu kreatori, odnosni aktivni članovi lokalne zajednice. Povećanjem broja kreativnih sadržaja koji nedostaju sredinama poput Donjeg Miholjca uzrokovano siromaštvom i tranzicijskim procesima koji u siromašnim sredinama uvelike kasne, povećati će se i praktično znanje mlade populacije spram problema alkoholizma i droge, što je jedan od preduvjeta da se opasnost konzumiranja takvih štetnih supstanci spriječi, ili bar smanji u što većoj mjeri.

Projekt je financiran od 01.12.2005. - 31.05.2006. u iznosu 43844 kune.