%FLASH%
Prvi dani KMDM-a
#66CC99
#8AB0B7
#000000
#444444
#444444
#444444
.jpg