EUROPSKA POVELJA O SUDJELOVANJU MLADIH U ŽIVOTU OPĆINA I REGIJA

 

 

 

 

Europska povelja o sudjelovanju mladih u životu općina i regija. Prihvaćena je dana 19.ožujka 1992. godine i sastavni je dio rezolucije 237/92 kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Europe.

 

 

 

 

 

 

Uvod

 

 

 

 

 

Sudjelovanje mladih u «životu zajednice» omogućuje im da u potpunosti žive u okviru općine ili regije umjesto da žive na njihovim rubovima.To je nužan preduvjet za zajednički život na ulici, susjedstvu, općini ili regiji kao i za aktivno sudjelovanje u promjenama u društvu.

 

Kao značajan čimbenik za njihovu društvenu integraciju pomaže im sučeljavanje s različitim stajalištima u suvremenom društvu: s jedne strane to su anonimnost i povlačenje u sebe, a s druge strane društvena odvažnost i želja za «promjenom stvari».

 

Ova povelja ne predstavlja konačnu listu mjera koje će omogućiti mladim ljudima skladniji suživot Ona samo postavlja neke smjernice koje će pripomoći mladima u donošenju odluka koje će na njih imati utjecaja.

 

Razgovarajući s mladima o problemima i poduzimajući određene korake, i to ne samo zbog mladih, izabrani mjesni i regionalni predstavnici te nadležni kod donošenja odluka, omogućiti će mladima ne samo jasniji uvid u njihov svakodnevni život već i to da postanu punopravni građani u okviru svojih općina i regija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sažetak načela Europske povelje o sudjelovanju mladih u životu općina i regija

 

 

 

I. dio (Odsječak 1-33)

 

 

Kako bi potaknuli mlade na sudjelovanje u životu općina i regija, općine poduzimaju smjernice na ovim područjima djelovanja:

 

·        Smjernice na području slobodnih aktivnosti i aktivnosti na društveno-kulturnoj razini

(odsječak 3 – 7)

·        Politika poticanja zapošljavanja i smanjenja nezaposlenosti mladeži

 (odsječak 8 -11)

·        Smjernice za rješavanje stambenih problema i problema okoliša

 (odsječak 12 – 15)

·        Obrazovna politika i politika obučavanja koja promiče sudjelovanje mladih

 (odsječak 16 – 18)

·        Mobilnost mladih kao instrument bolje regionalne i gospodarske ravnoteže u Europi

(odsječak 19)

·        Socijalna politika i prevencija zdravlja

(odsječak 20 - 23)

·        Program stvaranja informativnih centra i baza podataka za mlade

(odsječak 24)

·        Politika zastupanja jednakih mogućnosti za sve

(odsječak 25 - 28)

·        Posebna strategija za ruralna područja

(odsječak 29)

·        Posebna kulturna pitanja

(odsječak 30)

·        Politika zaštite okoliša

(odsječak 31 -33)

 

 

 

 

II. dio (odsječak 34- 42)

 

 

Općine i regije preuzele su na sebe poticaj za reguliranje uvjeta koji utječu na sudjelovanje mladih u donošenju odluka i rasprava koje na njih utječu:

 

·        Predstavnik mladih u okviru lokalnih i regionalnih vlasti

(odsječak 37 )

·        Zajedničko upravljanje projektima

(odsječak 38 – 41)

·        Savjetodavno tijelo

(odsječak 42)

Europska povelja o sudjelovanju mladih u životu općina i regija

 

I.dio: Područja djelovanja

 

1.Vjeruje se da sudjelovanje mladih u životu općina i regija treba biti u okviru sveopće politike koja se temelji na čvrstom međusobnom povezivanju različitih područja djelovanja mjesnih i regionalnih vlasti, koja tako stvara pridržavanje načelima ove povelje i provodi razne oblike sudjelovanja mladih koje zagovara u suglasnosti s mladima i njihovim predstavnicima.

 

2.Načela i zagovaranje različitih oblika odnose se na sve mlade bez diskriminacije, posebice prema etničkim manjinama, rasnim, nacionalnim, socijalnim ili kulturnim manjinama.

 

 

 

·        Smjernice na području slobodnih aktivnosti i aktivnosti na društveno-kulturnoj razini

 

3.Općine i regije obvezuju se da će provoditi smjernice u korist organiziranih društveno-kulturnih aktivnosti, mladeških udruga i organizacija, mladeških skupina i društvenih centara koji će zajedno s obitelji i školom ili poslom:

 

i.                    predstavljaju jedan od stupova društvene kohezije u općinama i regijama i koje

ii.                  postaju idealan kanal za uključivanje mladih i provođenje mladeške politike u sportu , kulturi zanatima i trgovini, glazbenom stvaranju i izražavanju, kazalištu i umjetnosti, kao i na polju društvenih aktivnosti.

 

4.treba imati u vidu sklonosti mladih ljudi i njihove sposobnosti osmišljavanju manjih projekata kao i njihovo provođenje na lokalnoj razini, na kojoj bi općine i regije predlagale poticanje razvoja prilagodljivih oblika i struktura udruživanja kao što su mladeški centri ili mladeške skupine koje bi organizirali mladi.

 

5.Lokalne i regionalne vlasti se obvezuju da će poticati razvoj mladeških udruga i organizacija koje zbog velike unutrašnje nestabilnosti najmanje sudjeluju u životu zajednice.

 

6.kako bi razvili lokalnu i regionalnu mrežu udruga, lokalne i regionalne vlasti obvezuju se da će kroz odgovarajuće mjere pružiti podršku poglavito organizacijama i udrugama koje obučavaju rukovoditelje i čelnike mladeških klubova i organizacija, kao i mlade djelatnike u socijalnim službama koji igraju ključnu ulogu u životu na lokalnoj i regionalnoj razini.

 

7.lokalne i regionalne vlasti obvezuju se da će, ako to vrijedeći odredbe na lokalnoj i državnoj razini dopuštaju, dopustiti glasovanje mladima u dobi od 16 godina kao i aktivno uključivanje u zakonska tijela mladeških udruga i organizacija čiji su aktivni članovi.

 

 

 

 

 

 

·        Politika poticanja zapošljavanja i smanjenja nezaposlenosti mladeži

 

8.Lokalne i regionalne vlasti obvezuju se da će provoditi ili, svim prikladnim sredstvima koja su im na raspolaganju , onemogućiti programe koji se bave nezaposlenošću na gospodarskoj i društvenoj razini ,i na taj način izaći nakraj s jednim od čimbenika koji utječu na društvene devijacije kod mladih ljudi.

 

9.Imajujući u vidu provođenje konkretne ugovore politike u svrhu zapošljavanja mladih ,oni se obvezuju da će postaviti ili poboljšati komunikacijske strukture na lokalnoj i regionalnoj razini i to između poslovnih struktura ,ovlaštenih obrazovnih ustanova te ustanova za obučavanje ka i predstavnika lokalnih i regionalnih maldeških udruga. 

 

10.oni se također obvezuju da će preuzeti odgovornosti u poduzimanju daljnjih koraka kako bi potaknuli zapošljavanje mladih ,i to posebice u ovim područjima:

 

i. kroz usku suradnju sa školama i institucijama za profesionalnu orijentaciju kako bi smanjili nisku razinu obrazovanja ;

 

ii. osnivanjem lokalnih centara koji će omogućiti poseban pomoć mladim ljudima koji imaju ozbiljnih poteškoća u pronalaženju posla zbog nedostataka nužnih kvalifikacija ili zbog drugih socijalnih ili obiteljskih poteškoća;

 

iii. dajući ponajprije podršku mladim ljudima koji žele pokrenuti posao ili ući u kooperaciju pružajući logističku podršku, kao prostorije, pribor, financijske i trgovinske savjete;

 

iv. podržavajući akcije madeških organizacija ,udruga, udruga i klubova koji predstavljaju važan čimbenik društvene scene na lokalnoj razini ,posebice one koje se bave mladim ljudima u nepovoljnom položaju ,kroz izuzimanje od pristojba i socijalnih izdavanja kao i kroz pružanje pomoči putem obučavanja i pribavljanja pribora;

 

v. podržavajući projekte koji potiču dobrovoljni rad kao alternativu društvenoj integraciji za nezaposlenost i aktivni oblik sudjelovanja mladih u lokalnim i regionalnim sredstvima;

 

 

11.U svezi s izgradnjom Europe ,opčine i regije zalažu se za pomoć onih udrugama ili skupinama koje daju predanost mobilnosti mladih kroz razmjenu projekata za mlade djelatnike ili studente i razvijanje mreže strategija razmjene koja ide u prilog mladim djelatnicima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Općine i druga područja trebala bi se obvezati da če se zajedno s predstavnicima mladeških organizacija stvoriti uvjete za razvoj politike urbanog okoliša osnovanu na potpunijem ,ne previše raščlanjenom životnom okruženju gdje će se u blizini mjesta stanovanja nalaziti slobodne, aktivnosti, škole i igrališta pa čak i radna mjesta .

 

13.Kod organizacije gradskog prijevoza općine i druge zajednice trebale i osmisliti mehanizam koji bi omogući i sudjelovanje mladih ljudi u tomu. Takav mehanizam trebao isto ako omogućiti suradnju nagore spomenutoj razini.

 

14.Lokalne i regionalne vlasti obvezuju se da će provoditi stambenu politiku i problematiku urbanog okoliša koje će mladima dati savjetodavnu ulogu uključujući pritom lokalne i regionalne zastupnike, važne gospodarstvenike, čelnike udruga i arhitekte .

 

Njihov je cilj:

 

i. stvoriti programe koji će omogućiti stvaranje skladne okoline koja će pridonositi osobnom ostvarenju i stvaranju temelja sloge među generacijama ;

 

ii. razviti i usuglasiti politiku prema urbanom okolišu koja uzima u obzir stanovnike, društvene i međukulturne realnosti pri izradi stambenih programa i/ili onih vezanih za obnovu stambenog prostora.

 

15.U uskoj suradnji s maleškim organizacijama, udruge  stanodavaca i/ili udruge potrošača, agencije društvene stanogradnje i socijalnih radnika, lokalne vlasti obvezuju se da će promicati razvoj ili razvijati unutar postojećih društvenih struktura:

 

i. lokalne centre za informaciju o stambenim pitanjima za mlade; svrha tih centara bila bi:

 

-davanje potpunih informacija o mogućnosti stanovanja, zauzimajući u obzir pojedinačne zahtjeve i raspoloživa sredstava;

 

-davanje svih potrebnih informacija u svezi s važećim zakonskim propisima kao i pravima i prednostima koja podrazumijevanju;

 

-pomoć pri smještanju mladih koji dolaze iz socijalno problematičnih situacija;

 

ii. osiguravanje jamčevina na lokalnoj razini koja bi poslužili kao pripomoć mladima kako bi brže došli do stambenog prostora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Obrazovna politika i politika obučavanja koja promiče sudjelovanje mladih

 

16.Lokalne i regionalne vlasti obvezale su se da će unutar svojih područja provoditi politiku školstva koja zagovara obrazovanje o ljudskim pravima i potiče mlade na potpuno sudjelovanje u školskom životu i pridruženim aktivnostima kao što su izvan školske aktivnost i razmjena studenata:

 

i .pomoći novinarima i drugim medijskim projektima koje su pokrenuli mladi kako bi komunicirali i razvili svoje sposobnosti za samoizražavanjem;

 

ii. poticati mlade na sudjelovanje u školskom ustroju kako bi ih uputili u demokratske metode rada;

 

iii. podržavali razmjene mladih i multilateralne kontakte među mladima i školama u europskim općinama kako bi ih pripremili za život u multikulturnom društvu.

 

18.Lokalne i regionalne vlasti koje odlučuju se da će mlade ljude dovesti u savjetodavna tijela koja rade na planu rasporeda i obrazovnim  aktivnostima koje potiču samoizražavanjem mladih, kao što su drama, umjetnost, glazba, književnost i mediji.

 

 

 

·        Mobilnost mladih kao instrument bolje regionalne gospodarske ravnoteže u Europi 

 

19.Lokalne i regionalne vlasti dužne su raditi tako da njihov odnos prema mladeži, a posebice odnos koji potiče međunarodnu razmjenu mladih može odigrati važnu ulogu u promicanju ujednačenog gospodarskog razvoja u Europi:

 

i. lokalne i regionalne vlasti u regijama koje ostvaruju niski dohodak, a imaju visoku stopu nezaposlenosti ili druge znakove problema u strukturi, dužni su snažnije poticati škole i mlade u svom području na sudjelovanje u aktivnostima među školama na međunarodnoj razini, u multikulturnoj međuškolskoj razmjeni i različitim europskim mrežama kao što je NEJ-mreža .Lokalne i regionalne vlasti također trebaju biti spremne pružiti financijsku pomoć tom obliku razmjene jer je smatraju strateški važnom za regionalni razvitak u ujedinjenoj Europi budućnosti ,koja će mladima pružiti mogućnost za usvajanje prvotnih međunarodnih iskustava.

Lokalne i regionalne vlasti s takvim stavovima pokušavaju kreirati što više mogućnosti koje će mladima omogućiti rad u tvrtkama koje se natječu na međunarodnom tržištu.

 

ii .lokalne i regionalne vlasti u gospodarski uspješnim područjima također potiču škole i mlade na sudjelovanje u međusobnim aktivnostima međunarodnih škola i multikulturalnim razmjenama škola kao i na sudjelovanje u europskim mrežama .

Te su vlasti spremne su pružiti financijsku pomoć ovom obliku razmjene, posebice u područjima nižeg stupnja gospodarskog razvoja, udaljenim područjima i područjima jezično i kulturno različitima od njihovih.

 

·        Socijalna politika i prevencija zdravlja

 

20.S namjerom poticanja hitnosti provedbe projekata koje su osmislili mladi i nastojeći voditi računa i o razvojnom konceptu sveopćeg zdravlja na nadimku života u zajednici, lokalne i regionalne vlasti obvezuju se osmisliti ili razviti institucionalni mehanizam za savjetovanje mladeških organizacija, izabranih predstavnika i svih društvenih i profesionalnih skupina koje se bave socijalnom skrbi i promicanjem zdravlja.

 

21.Sućeljeni s ogromnim problemom ovisnosti o drogama i alkoholizmu među mladima. lokalne i regionalne vlasti obvezuju se da će zajedno s predstavnicima mladeških udruga uvesti, razviti ili promicati lokalnu politiku informiranja kao i pružiti savjetodavne usluge za mlade koji su pogođeni ovim problemom kao i posebne mjere obuke mladih socijalnih radnika, dragovoljnih radnika i čelnika organizacije koje se bave strategijama prevencije i rehabilitacije mladih na koje se to odnosi.

 

22.Mladi se sučeljavaju s različitim gospodarskim, poslovima i kulturnim zaprekama koje se odnose na spol i obitelj, iako su to osnovne značajke života, posebice mladih ljudi; lokalne i regionalne vlasti obvezale su se da će promicati ili podržati seksualno educiranje i osnivanje centra za planiranje obitelji .Oni se također obvezuju da će promicati sudjelovanje mladih u planiranju i vrednovanju projekata i aktivnosti kojima će se baviti ti servisi i centri.

 

23.S obzirom na trenutačni porast spolno prenosivih bolesti, lokalne i regionalne vlasti obvezuju se poboljšati promiču i mjere prevencije među mladima na taj način unutar zajednice promicati duh uzajamnosti stvarajući društvene odnose u kojima moralni mladeških udruga trebali bi aktivnije sudjelovati u kreiranju i provedbi tih programa informiranja i djelovanja .

 

 

 

 

 

·        Program stvaranja informativnih centara i baza podataka za mlade 

 

24.kao odgovor na zahtjeve mladeži, općine i regije obvezale su se promicati i podržati informativne i savjetodavne centre koji pružaju usluge svim mladima, osiguravajući im na taj način izravnu informaciju na cijeli niz pitanja poput slobodnih aktivnosti, športa, kulturnih pitanja, stambenih pitanja, udruga mladih, privremenog zapošljavanja, profesionalne orijentacije i obučavanja.

 

 

 

·        Politika zastupanja jednakih mogućnosti za sve

 

25. Općine i regije čvrsto se zalažu za usklađivanje uvjeta za ravnopravno sudjelovanje muškaraca i žena u životu općina i regija, posebice za odlučnost u pružanju mogućnosti mladim ženama da dođu na odgovorna mjesta u udrugama, politici i lokalnoj upravi.

 

26. Lokalne i regionalne udruge unutar svojih ovlasti obvezuju se da će već od ranog djetinjstva promicati obrazovnu politiku jednakosti muškaraca i žena, pružajući tako učiteljima obrazovna sredstva pomoću kojih će izaći na kraj s društvenim stereotipima.

27. Kako bi promicali politiku jednakosti žena i muškaraca, lokalne i regionalne vlasti obvezuju se:

 

i.                    napraviti posebne buđetske odredbe za zapošljavanje kvalificirane osobe čija bi nadležnost bila bavljenje pitanjima jednakosti i ženskim pitanjima;

ii.                  napraviti srednjoročni plan sa svrhom uklanjanja nejednakosti među mladima;

iii.                izdavati godišnje izvješće koje će sadržavati statističke podatke klasificirane prema spolu i dobnim skupinama, a koje bi prikazalo mjere za poticanje jednakosti kao i godišnji proračun o stanju jednakosti u odnosima;

iv.                provodi posebnu politiku zastupanja djevojaka i mladih žena u smislu snažne podrške pri osnivanju komisije koja bi koordinirala sve djelatnosti za provođenje jednakosti žena i muškaraca.

 

28.Te djelatnosti trebaju djevojkama i mladim ženama omogućiti;

 

i.                    dobivanje posebnih informacija o tečajevima za dobivanje profesionalnih klasifikacija;

ii.                  poticaj za savladavanje poslovnih sposobnosti dodjelom stipendija i posebnim tečajevima;

iii.                obučiti ih za posao u javnim djelatnostima tako što če im se dati odgovorna zaduženja na najvišoj razini, na temelju kvote određene za mjesta koja popunjavaju žene;

iv.                uvođenje financijskih mjera za socijalne službe koje pomažu djevojkama i mladim ženama.

 

 

 

 

 

 

·        Posebna strategija za ruralna područja

 

 

29.Regionalne vlasti i ruralne zajednice obvezuju se da će uvesti posebne mjere za ruralna područja tako što će:

 

i.                    dati prednost podršci srednjim poduzetnicima i kooperantima koje su pokrenuli mladi dok će u isto vrijeme povećati zapošljavanje na selu, posebice kroz podršku malim i srednjim poduzetnicima i proizvodnju lokalnih poljoprivrednih proizvoda;

ii.                  promicati stambenu politiku koja će omogućiti mladima rješavanje tog pitanja;

iii.                razvijati obrazovnu politiku koja će podržati razvoj školske mreže u seoskim područjima kako bi osigurali obrazovne kapacitete koji će mladima omogućiti potpuno sudjelovanje u životu svojih sela i regija;

iv.                stvoriti mogućnost profesionalne orijentacije ili održati na stupnju koji će omogućiti mladima pravo na obrazovanje u svojoj regiji;

v.                  pružiti poticaj klubovima mladih i udrugama kroz podršku društvenim centrima i/ili mobilne kapacitete dostupne svim te poticati aktivnosti mladih i udruga koje će utjecati na društveni i kulturni život i na taj način omogućiti mladima bijeg iz osame, pružajući im priliku da uzmu život u svoje ruke i prihvate se rješavanja pitanja koja za njih imaju veliko značenje;

vi.                pomoć mladima kako bi odigrali važnu ulogu u organiziranju i bavljenju pitanjima na lokalnoj razini.

 

·        Posebna kulturna pitanja

 

30.lokalne i regionalne vlasti trebaju težiti tome da mladima pruže mogućnosti i uvjete u kojima će se moći iskazati i izvježbati kreativne sposobnosti, kao što su:

 

-poticanje obučavanja i kreativnog izričaja u glazbi, medijima i umjetnosti;

-omogućiti dostupnost suvremenih sredstava izražavanja i komunikacije i moderne tehnologije mladima;

-osiguravanje prostorija, informativnih kanala i logističke infrastrukture koja je nužna za njihove kreativne i kulturne aktivnosti i način izražavanja;

-osnivanje centara za komunikaciju, kao što su lokalne i regionalne radiopostaje i televizijske stanice u kojima će mladi imati glavnu ulogu.

 

 

 

 

·        Politika zaštite okoliša

 

 

31. Svjesni činjenice da su problemi zaštite okoliša osnovna briga mladih koji će se u budućnosti morati boriti s grijesima iz prošlosti, lokalne i regionalne vlasti obavezale su se osnovati fond mladih za zaštitu okoliša koji će se sastojati od važnih gospodarstvenih čimbenika, izabranih predstavnika i čelnika udruga mladih kako bi odredili prioritete u zaštiti okoliša u svojim regijama.

 

32. Sučeljeni s očitim povećanjem ugroženosti okoliša s obzirom na način života i kratkoročno razmišljanje, lokalne i regionalne vlasti obavezale su se pružiti financijsku pomoć projektima koji su načinjeni kako bi potaknuli raspravu o problemima okoliša u školama i udrugama, bilo da se radi o tradicionalnim ili eksperimentalnim obrazovnim projektima. 

 

33. Lokalne i regionalne vlasti obavezale su se podržati međukulturnu razmjenu kako bi promicali globalno razumijevanje problema zaštite okoliša kao i svijest o potrebi za nadnacionalnim strukturama.

 

 

II. dio: Sudjelovanje mladih u radu institucija svog mjesta ili regije

 

34. Kako bi te odrednice proveli u djelo, lokalne i regionalne vlasti obvezuju se prilagoditi propisane uvjete koji određuju sudjelovanje mladih u odlučivanju u raspravama koje se na njih odnose.

 

35. Propisani uvjeti koji određuju sudjelovanje sadržani su u strukturama koje uzimaju različite oblike u urbanom okruženju, gradu, selu ili čak regiji. Te strukture trebale bi omogućiti mladima i njihovim zastupnicima da u potpunosti sudjeluju u provođenju smjernica koje na njih utječu.

 

 36. Različiti partnerski odnosi koji su samo jedan od načina putem kojega mladi

 mogu učiniti da se njihov glas čuje te poboljšati svoju ulogu i status u društvu,

 predstavljaju ključnu ulogu u provođenju u djelo ove povelje o sudjelovanju

 mladih u društvenom životu.

 

 Predstavnik mladeži

 

 

  37. Ako želimo stvarnu zaokupljenost mladih u općinskim i regionalnim tijelima

 tada u okviru mjesnih i regionalnih vlasti mora postojati mjesto predstavnika

 mladeži.

 

 

 Gdje to nije provedeno u praksu, mjesne i regionalne vlasti obvezuju se da će

 unutar okvira mjesnih propisa osmisliti načine formiranja takvog radnog mjesta

 na koje će biti postavljena mlada osoba koja može biti preporučena od strane

 udruga.

 U vrijeme uredovanja on ili ona pomagat će radu općinskog odjela za mladež,

 Brinuti se za sustavno provođenje mladeške politike i sudjelovati u donošenju

 odluka koje se tiču mladeži.

 

 

 Zajedničko upravljanje projektima 

 

 

 38. Svjesni socijalnih i kulturnih promjena u društvu, susjedstvu ili selu mladi bi

 trebali preuzeti direktnu odgovornost za projekte i odigrati važnu ulogu u svim

 srodnim poslovima.

 

 U tu svrhu mjesne i regionalne vlasti obvezuju se osmisliti ili podržati vijeća

 mladih  koja funkcioniraju kao tijela za aktivno sudjelovanje u kojima:

 

-         svoje predstavnike biraju mladi;

-         mlada osoba koja je izabrana za predsjednika vijeća obično

zajedno s gradonačelnikom ili općinskim savjetnikom za

pitanja mladeži predsjeda raspravama;

-         s izuzetkom gradonačelnika i općinskog savjetnika za mladeška

pitanja, vijeće za mladež sastoji se u potpunosti od mladih.

 

 

 

 39. Mladi se u ta vijeća biraju na osnovi sociološke strukture u općini, uključujući

 mladeške  skupine iz susjedstva, mladeške udruge, mladeške centre i društvene

 centre, savjete za mlade i škole.

 

 

 40. Na temelju proračuna koji su odredile mjesne i regionalne vlasti, ta vijeća za

 mladež  funkcioniraju na četiri načina:

 

-         nadgledaju potrebe i stremljenja mladih i analiziraju istaknute probleme, kao sto su stambena pitanja, plan razvoja grada, slobodne aktivnosti i kulturne objekte;

 

-         proučavaju izvedivost projekata u suradnji s ekspertima, izabranim predstavnicima iz svog mjesta i javnim djelatnicima u pododborima;

 

-         odlučuju o proračunu, donose i provode odluke;

 

-         nadgledaju rezultate.

 

 

 41. Osim provođenja projekata, sudjelovanje savjeta mladih može se zatražiti u

 pitanjima koja se tiču mladih u određenom susjedstvu, gradu ili selu.

 

 Omogućujući mladima da iznose svoja mišljenja o problemima koja ih tište,

 omogućujemo im vježbanje demokracije i sudjelovanje u odlučivanju u javnom

 životu.

 

 

 

 Savjetodavno tijelo

 

 42. To je forum koji se brine za postojanje ispravnog i stalnog dijaloga između

 izabranih predstavnika mladeških udruga i organizacija koji mogu biti:

 predstavnici koje su izabrali mladi, mladi socijalni radnici, čelnici mladeških

 udruga, klubovi mladih, društveni centri, centri za socijalni rad, centri za

 planiranje obitelji, informacijski centri i servisi ili pak čelnici savjeta mladih,

 koordinacijskog tijela koje će biti veza između mladeških udruga i organizacija

 u određenoj općini ili regiji.

 

 Taj ustroj je forum kojem su područja djelovanja zacrtana i praćena u suradnji

 s mladima i za mlade.