Statut Kluba mladih

STATUT KLUBA MLADIH DONJI MIHOLJAC

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj: 88/01 i 11/02) Skupština udruge donijela je dana 21.05. 2003. godine Statut Kluba mladih Donji Miholjac (u daljnjem tekstu: Klub).

 


STATUT UDRUGE
KLUB MLADIH DONJI MIHOLJAC

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe:
- o nazivu i sjedištu;
- području djelovanja Kluba;
- o članstvu; pravima i obvezama
- o tijelima Kluba, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja,
uvjetima, načinu izbora i opoziva;
- o udruživanju i članstvu u međunarodnim organizacijama i udrugama;
- o zastupanju;
- o ciljevima i djelatnostima;
- načinu stjecanja imovine i raspolaganju s mogućom dobiti;
- o ostvarivanju javnosti rada udruge;
- prestanku Kluba, te postupku s imovinom u slučaju prestanka Kluba.

 

Članak 2.

Naziv Udruge glasi : Klub mladih Donji Miholjac.

Uz naziv na hrvatskom jeziku, Klub se koristi i nazivom na engleskom jeziku koji glasi Youth club Donji Miholjac.

 

Članak 3.

Sjedište Kluba je u Donjem Miholjcu, Vukovarska 1.

Odluku o promjeni sjedišta Udruge donosi Upravni odbor.

 

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat je kružnog oblika promjera 30 (trideset) milimetara, sadrži ime Klub mladih Donji Miholjac.

 

Članak 5.

Klub djeluje na području Republike Hrvatske .

 

Članak 6.

Članstvo u Klubu može biti redovno i počasno.

Članom Kluba može postati svaki državljanin Republike Hrvatske te strani državljanin koji boravi u Republici Hrvatskoj sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Članovi Kluba mogu biti i pravne osobe.

Članom se postaje prihvaćanjem načela i Statuta Kluba.

Članstvo u Udruzi može bili: redovito, pridruženo, počasno i pomažuće.

 

Članak 7.

Članstvo u Klubu prestaje:
- istupanjem iz Kluba;
- odlukom Upravnog odbora o brisanju iz članstva zbog neplaćanja članarine tijekom jedne godine;
- odlukom Skupštine o isključenju zbog nepridržavanja odredaba Statuta, nanošenja štete ugledu Kluba.

 

Članak 8.

Redovni članovi Udruge mogu birati i biti birani u tijela Kluba te glasovati na Skupštini.

 

 

TIJELA KLUBA

 

Članak 9.

Tijela Udruge jesu: Skupština, Upravni odbor, Predsjednik.

 

Članak 10.

Skupština je najviše tijelo udruge.

Skupština Udruge:
- donosi Statut Kluba;
- donosi poslovnik o radu Skupštine;
- donosi pravilnik o stegovnoj odgovornosti, kao i druge opće akte Kluba;
- donosi godišnji plan i program rada;
- usvaja izvještaj o radu Kluba, za proteklu godinu;
- bira predsjednika Kluba;
- donosi odluku o zastupanju Kluba;
- donosi odluku o članstvu u drugim organizacijama;
- usvaja financijski plan i izvješća;
- bira članove Upravnog odbora;
- odobrava rad izabranih tijela između dvaju zasjedanja Skupštine;
- daje prijedloge za dodjelu nagrada i priznanja;
- osniva komisije i druga radna tijela;
- verificira rad Upravnog odbora;
- odlučuje o prestanku rada Kluba.

 

Članak 11.

Skupštinu Kluba čine svi članovi. Pravo glasovanja na Skupštini imaju samo redovni članovi Kluba.

 

Članak 12.

Redovne sjednice Skupštine održavaju se jednom godišnje, a izvanredne po potrebi.

Potrebu održavanja Skupštine utvrđuje Upravni odbor na vlastiti prijedlog ili prijedlog predsjednika Kluba.

Dnevni red predlaže Upravni odbor Kluba, a prihvaća ga skupština natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Skupštinu mogu sazvati Upravni odbor ili predsjednik Kluba, a sjednici skupštine predsjedava predsjednik Kluba.

 

Članak 13.

Najmanje sedam dana prije planiranog datuma održavanja Skupštine, objavljuje se mjesto, datum i vrijeme održavanja kao i dnevni red.

 

Članak 14.

Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Svi redovni ćlanovi udruge pozivaju se na skupštinu i ukoliko se na početku skupštine ustanovi da nije prisutan nadpolovičan broj članova proglašava se pauza od trideset minuta. Nakon pauze popisuju se svi prisutni članovi Kluba koji onda čine skupštinu.

 

Članak 15.

Upravni odbor Kluba bira Skupština između svojih članova na izbornoj skupštini svake druge godine.

Upravni odbor Kluba najviše je tijelo između dvije skupštine.

Upravni odbor Kluba je izvršno tijelo Kluba, a čine ga četiri člana i predsjednik Kluba.

Upravni odbor ima slijedeće nadležnosti:
- provodi odluke Skupštine;
- saziva Skupštinu te priprema dnevni red Skupštine;
- odlučuje o materijalno-financijskom poslovanju u sklopu odobrenog financijskog plana;
- donosi opće akte, osim onih iz nadležnosti Skupštine;
- odobrava ugovore s drugim udrugama;
- odlučuje o brisanju iz članstva;
- imenuje organizacijska tijela stručnih i drugih skupova te odlučuje o njihovim planovima i izvješćima;
- donosi odluku o visini članarine i upisnine;
- utvrđuje kriterije za dodjelu priznanja, nagrada i zahvalnica Udruge;
- osigurava stručno vođenje materijalno-financijskog poslovanja;
- obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom;

 

Članak 16.

Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine, bez ograničenja reizbora. Članovi Upravnog odbora osobno i kolektivno su odgovorni Skupštini. Mandat članova odbora može prestati i prije isteka roka na koji su izabrani zbog povreda odredaba Statuta, opoziva od strane Skupštine ili na osobni pisani zahtjev.

 

Članak 17.

Upravni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova.

Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama upravnog odbora.

Sjednice saziva predsjednik Kluba, a u izuzetnim slučajevima to čini Upravni odbor na inicijativu najmanje tri člana Kluba.

Sjednicama predsjedava predsjednik Udruge, a u slučaju njegove odsutnosti članovi između sebe biraju predsjedavajućeg.

 

Članak 18.

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

 

Članak 19.

Predsjednika Kluba bira Skupština između svojih članova na izbornoj Skupštini svake druge godine.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom odboru.

Mandat predsjednika Kluba traje dvije godine, a može prestati istekom, opozivom i na vlastiti zahtjev, bez ograničenja reizbora.

 

Članak 20.

Prava, dužnost i djelokrug rada Predsjednika su:
- zastupa i predstavlja Klub;
- predsjedava i vodi sjednice Skupštine,
- priprema i vodi sjednice Upravnog odbora;
- potpisuje sve akte i dokumente Kluba;
- obavlja i druge poslove propisane ovim Statutom.

 

Članak 21.

U slučaju spriječenosti, Predsjednika zamjenjuje član upravnog odbora kojeg je označio predsjednik.

U slučaju prijevremenog prestanka mandata Predsjednika iz bilo kojeg razloga, najmlađi član Upravnog odbora preuzima sve ovlasti do izbora novog Predsjednika.

U slučaju iz stavka 2. ovog Članka Upravni odbor mora u roku od 90 dana sazvati izbornu sjednicu Skupštine.

 

Članak 22.

Klub može postati članom drugih organizacija (međunarodnih i tuzemnih) u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima RH i ovim Statutom.

Odluku iz stavka 1. ovog Članka donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova, na prijedlog Upravnog odbora.

 

 

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 23.

Ciljevi Kluba su:
1) okupljanje svih zainteresiranih građana, posebice mladih, radi organiziranog djelovanja sukladno interesima članova i programskim smjernicama,
2) osmišljavanje konkretnih programa, kao i njihova realizacija u što se ubraja: organizacija sadržajnog života slobodnog vremena članova, koncerti, izložbe, književne večeri, predavanja, tribine s tematskim raspravama, druženja i boravak u prirodi, ljetni kampovi, športski susreti, edukacijski rad (neformalni obrazovanje, informatički tečajevi) i sl.
3) Razvijanje kulture i komunikativnosti, otvorenosti i neposrednosti, te odgovornosti članova Kluba međusobno, kao i šire, a naročito upoznavanje sa slobodama, pravima i obvezama građana u izgradnji modernog, demokratskog društva,
4) Razvijanje tolerancije i kulture mira i praktične aktivnosti usmjerene ka ostvarivanju tog cilja,
5) Razvijanje duha volonterizma (dragovoljnosti) i solidarnosti između članova i šire u zajednici i praktične aktivnosti usmjerene ka ostvarivanju tog cilja,
6) Unapređivanje ekološke svijesti kod članova udruge, pa i šire i potreba zaštite, očuvanja i unapređivanja čovjekova okoliša, te praktične aktivnosti usmjerene ka ostvarivanju tog cilja,
7) Razvijanje samo-odgovornosti i pregalaštva na polju aktivnog angažmana članova i uključivanje širokog kruga članstva u kreativno osmišljavanje aktivnosti koje provodi Klub,
8) Ostvarivanje suradnje, kako sa pojedincima, drugim udrugama i organizacijama, tako i sa institucijama sustava, a posebno sa tijelima vlasti u gradu, okolnim općinama, Županiji i na nivo države,
9) Informiranje i obavješćivanje članstva, kao i javnosti o djelovanju i rezultatima rada udruge, te promidžbene, medijske i druge aktivnosti s tim u svezi,
10) Stalno usavršavanje i unapređivanje na svim poljima djelovanja.

 

 

STJECANJE IMOVINE I FINANCIRANJE RADA KLUBA

 

Članak 24.

Izvori financiranja Kluba su:
- članarina;
- donacije;
- dotacije;
- pokloni i potpore pravnih i fizičkih osoba;
- prihodi ostvareni realizacijom projekata;

 

Članak 25.

Imovinu Kluba čine novčana sredstva te druga imovinska prava.

 

Članak 26.

Klub može stjecati imovinu. Odluku o tome donosi Upravni odbor, koji o tome obavještava na prvoj narednoj sjednici Skupštinu Kluba. O prodaji imovine Kluba odluku donosi Skupština Kluba, a o davanju u zakup Upravni odbor.

 

Članak 27.

Rad Kluba je javan. Načelo javnosti rada ostvaruje se redovitim sastancima te izvješćivanjem javnosti.

 

Članak 28.

Klub prestaje s radom ako o tome donese odluku Skupština Kluba kao i u slučajevima utvrđenim Zakonom o udrugama. U slučaju prestanka rada o imovini Kluba odlučuje opravni odbor.

 

Članak 29.

Organi Kluba konstituirat će se prema odredbama ovog Statuta najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja. Svi opći akti Kluba moraju se uskladiti s odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana njegovog donošenja.

 

Članak 30.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana ovjere kod nadležnog tijela državne uprave.

 

 

U Donjem Miholjcu, 21. 05. 2003. godine.